REGULAMENT SPORTIV CADRU AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE OFF ROAD

- Ediția 2018

Cuprins

0.Glossar
1. Condiții de participare
1.1. Condiții generale
1.2. Înscriere
2. Startul
3. GPS Navigare
4. Traseu
4.1. Specificități
4.2. CP ( Check Point )
4.3. GPS cu track de confirmare
5. Proba specială ( PS )
6. Sosirea
7. Proba Superspecială – TRIAL
8. Clasamente
9. Contestații
10. Festivitatea de premiere
11. Monitorizare competiție
12. ANEXE

0. Glossar

Competiție OFFROAD = concurs automobilistic de orientare în teren accidentat, care constă în parcurgerea de către echipaje, a unor secvențe de traseu și a unor probe superspeciale cu autovehicule, definite conform prezentului regulament. Secvențele de traseu sunt identificate de către concurenți fie cu ajutorul carnetelor de traseu (Roadbook-uri), fie al trackurilor GPS sau al reperelor GPS, iar probele superspeciale prin marcaje specifice.
Roadbook-urile, trackurile GPS, sau reperele GPS precum și toate marcajele sunt asigurate, furnizate și pregătite de către organizator.
Clasamentul se stabilește pe baza timpilor realizați și a penalizărilor acumulate. Câștigă echipajul care a acumulat cel mai mic timp, cele mai puține puncte de penalizare, sau, după caz, cel mai scurt parcurs între reperele de start, respectiv sosire.

Etapa de Campionat Național (CN) = competiție sportivă auto offroad, desfășurată pe parcursul a două/trei zile, organizată în baza prezentului Regulament, în cadrul căreia participanții punctează pentru clasamentul Campionatului Național de Offroad la secțiunile Trophy și Trial.

Trophy = competiție sportivă auto compusă din două stagii de traseu și eventuale probe speciale.

Echipaj = grup format din Pilot și Copilot, ambii deținători de licențe de sportivi, eliberate de către FRAS, valabile pentru etapa de Campionat Național de Off Road la care se înscriu împreună cu autovehiculul.

Roadbook = caiet de navigație în care este descris traseul ce trebuie parcurs de către concurenți, printr-o înșiruire logică de semne convenționale sau repere însoțite de distanțe parțiale, distanța totală și, dacă este cazul, de observații înscrise de organizatorul etapei de CN în conformitate cu prezentul Regulament. Semnele convenționale folosite, după caz, vor fi explicate într-o legendă poziționată înaintea pictogramelor de traseu (vezi Anexa E).
Prima pagină a Roadbook-ului va conține următoarele informații: număr de concurs, ora de start, ora de sosire, număr GPS și Timp Maxim (TM).
La sfârșit, Roadbook-ul va conține o fisă de arbitraj conform modelului din Anexa E.
Pictogramele, care reprezintă pozițiile din roadbook, vor conține obligatoriu punctul de resetare al aparatului de măsurare (tripmaster) pentru fiecare poziție.

Track de confirmare = Este Track-ul pus la dispoziția concurenților de către organizator pe un dispozitiv GPS și care reprezintă traseul care trebuie parcurs într-o zi de concurs. Aparatul GPS cu Trackul de confirmare este dat echipajului la START și va fi restituit organizatorului, împreună cu Roadbook-ul, la SOSIRE.

Stagiu de Traseu (zi de concurs) = proba sportivă în cadrul unei etape de CN constând în parcurgerea, contra cronometru, a uneia sau mai multor secvențe de traseu, care împreună reprezintă distanța marcată de către organizator pe Roadbook, pe track sau alte repere, delimitată prin START și SOSIRE.

Secvența de Traseu = porțiune dintr-un stagiu de traseu, delimitată de timpi de START și SOSIRE, care nu cuprinde Probele Speciale sau Tronsoanele de legatură și care se parcurge de către concurenți/echipaje pe baza indicațiilor din roadbook.

Proba Specială = proba sportivă în cadrul unei etape de CN, constând în parcurgerea, contra cronometru, a unei porțiuni de teren, delimitată prin bandă si/sau jaloane si/sau porți, sau marcată de către organizator, dupa caz, pe Roadbook, delimitată prin START și SOSIRE, având un grad de dificultate mai ridicat decât Secvența de Traseu.

Proba Superspecială - TRIAL = proba sportivă în cadrul unei etape de CN, constând în parcurgerea, contra cronometru, a unei porțiuni de teren, delimitată prin bandă și/sau jaloane și/sau porți, având un grad de dificultate mai ridicat decât Proba Specialî, delimitată prin START și SOSIRE.

Timp Maxim (TM) = timpul maxim alocat de organizator pentru parcurgerea fiecăreia dintre probele sportive din cadrul etapei de CN. TM se poate modifica în condițiile prezentului Regulament.

Check Point (CP) = punct/e de control stabilit pe parcursul unei etape de CN și care îndeplinește condițiile menționate în prezentul Regulament. Prin CP se verifică trecerea echipajelor prin acel punct al probei sportive respective.

Poarta = punct de trecere mărginit de jaloane sau de elemente marcate, care indică prezența unui obstacol ce trebuie parcurs obligatoriu de către echipaj. Poarta poate fi amplasată în cadrul Traseului, Probei Speciale sau Probei Superspeciale - Trial. Poarta este fie marcată în Roadbook, fie marcată fizic în traseu, fie indicată de arbitru.

Ajutor din afară = orice ajutor fizic, mecanic, tehnic sau logistic primit de către echipajul aflat într-un un Stagiu de Traseu, probă specială a etapei sau proba de Trial, ajutor venit din partea unor concurenți aflați în acel moment în afara competiției, a organizatorului, arbitrilor, spectatorilor, echipei de asistență tehnică sau a oricărei alte persoane neimplicate în proba sportivă respectivă la momentul acordării respectivului ajutor.

Asistență Tehnică = orice ajutor fizic, mecanic, tehnic sau logistic primit de către echipaj din partea echipei tehnice a acestuia, formată din persoane diferite de pilot și copilot, acordat în condițiile prezentului Regulament.

Abandon = situația în care se află un echipaj care nu mai poate continua traseul către/până la punctul de sosire fără ajutor din afară (remorcare, împingere, etc), sau care nu mai dorește continuarea traseului.

Descalificare – excluderea unui echipaj din competiție pentru unul din motivele menționate în prezentul Regulament. Echipajul aflat în aceasta situație nu este inclus în clasamentul competiției respective.

Comisia sportivă (a unei competiții off-road) - comisia alcătuită din Directorul de concurs, Directorul/Directorii de traseu, Șeful echipei de arbitrii oficiali CNOR delegați, Observatorul oficial CNOR (fără drept de vot), alți arbitrii invitați după caz, care decide în situații specificate în prezentul regulament.

Comisar tehnic (a unei competiții off-road) – Membru al Comisiei Tehnice din cadrul CNOR, care împreună cu comisia sportivă soluționează contestațiile de natură tehnică din cadrul unei competiții a CN. La inspecția tehnică, comisarul tehnic face inspecția tehnică vizuală.

Arbitrii oficiali CNOR – persoane fizice legitimate de FRAS, delegate de CNOR în principal pentru monitorizarea competiției în vederea calculării punctajelor și alcătuirii clasamentului competiției etapei CN, dar și pentru alte îndatoriri prevăzute în prezentul regulament.

Arbitrii de traseu – persoane fizice desemnate de organizator pentru a urmări desfășurarea competiției în diferite puncte de pe traseu, cu îndatoriri tehnice (parc tehnic, notare timpi de parcurgere, incălcare reguli de către concurenți, notare ora start/sosire probe, observații în roadbook, îndrumare concurenți, monitorizare GPS, etc) și îndatoriri de asigurare a siguranței în traseu (în special pentru spectatori).

1. Condiții de participare

1.1. Condiții generale

Competițiile care vor puncta în CN (etape) sunt prevăzute în Calendarul oficial competițional aprobat CNOR/FRAS și vor avea obligatoriu patru secțiuni: EXTREM, OPEN, STANDARD grupa A (mașini cu capacitate cilindrică < sau = 2000 cm3), STANDARD grupa B (mașini cu capacitatea cilindrică > 2000 cm3).

Echipajele vor fi formate obligatoriu din PILOT și COPILOT. Fiecare dintre membrii echipajului va primi puncte individual.

Alegerea rolurilor de PILOT sau COPILOT în cadrul unei etape a CN se face de către membrii echipajului la completarea Fișei de înscriere. Fiecare membru al echipajului va acumula puncte in CN. Pe parcursul desfășurării etapei de CN, membrii echipajului trebuie să indeplinească numai rolurile asumate prin Fișa de înscriere. Nerespectarea acestei prevederi conduce la descalificarea echipajului în cauză, conform Anexei D.

Fiecare echipaj poate participa în cadrul unei etape a CN numai cu autovehiculul specificat în fișa de înscriere (înscris în competiție).

La competițiile OFF ROAD - etape ale CN, sunt autorizate să participe numai autovehicole CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ, care îndeplinesc condițiile de dotare, stipulate în Anexa A (privind Dotările vehiculelor și normele de securitate) șiAnexa B(privind Roll cage/ Roll Bar)

Starea tehnică a autovehiculelor participante și modul cum acestea corespund prevederilor Anexei A și Anexei B (după caz) va fi verificat și validat de către responsabilul tehnic al organizatorului competiției. Pilotul se obligă să permită orice verificare solicitată de către responsabilul tehnic.

Neacordarea validării tehnice presupune automat neacceptarea vehiculului în competiție.

La competițiile organizate sub prezentul Regulament, pot participa numai sportivii afiliați unui club sportiv de profil, care fac dovada calității de membru al respectivului club și sunt licențiați de către FRAS cu licență anuală pentru offroad/Rally Raid sau cu licență “one event” pentru offroad (obținută la înscrierea în competiție). Un sportiv poate să fie membru al unui singur club sportiv afiliat CNOR. Deasemenea, pot participa și pot puncta în Campionatul Național și sportivi străini în același regim ca și sportivii români (licențiați FRAS sau de organisme recunoscute de FRAS).

Licența anuală al unui sportiv se eliberează o singură dată pe an la un singur club. Transferul unui sportiv de la un club la altul se poate face numai cu acordul în scris al ambelor cluburi și a achitării taxei de transfer percepută de FRAS. La orice transfer, indiferent de perioadă, se percepe taxa de transfer conform normelor financiare FRAS în vigoare. Sportivilor, care se află în litigu cu un club afiliat FRAS, nu li se va elibera licență “One Event”.

FIECARE SPORTIV ESTE OBLIGAT SĂ POARTE CASCĂ DE PROTECȚIE AUTO/MOTO PENTRU COMPETIȚII, PE INTREAGA DURATĂ A CONCURSULUI (LA PARCURGEREA STAGIILOR DE TRASEU, LA PROBELE SPECIALE ȘI SUPERSPECIALE). CASCA TREBUIE SĂ ACOPERE INTEGRAL URECHEA. NERESPECTAREA ACESTEI PREVEDERI SE PENALIZEAZĂ CONF. ANEXEI D.

Organizatorul nu poate limita accesul/participarea unui concurent sau echipaj la o competiție organizată sub prezentul regulament (ex. limitare număr maxim concurenți, persoane declarate arbitrar “non-grata“etc.), cu excepția celor care se află sub sancțiuni CNOR/FRAS.

 

1.2. Înscriere

La înscrierea în competiție, sportivii (pilot și copilot) trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani. Se acceptă înscrierea în calitate de Copilot la vârsta de 16 ani împliniți numai cu declarație notarială pe propria răspundere a ambilor părinți. În declarație trebuie să fie specificat în clar acceptul părinților, că minorul, poate să participe la competiții automobilistice OFF ROAD. Sportivii vor prezenta următoarele documente la înscriere:
- document de identitate (CI, BI, Pașaport)
- permis de conducere categoria B, valabil (pentru pilot)
- licență anuală emisă de către FRAS sau licența “ONE EVENT” (se poate obtine la secretariatul concursului). Licența ONE EVENT se eliberează numai după obținerea dovezii medicale de aptitudine și încheierea/prezentarea unei asigurări pentru competiții de gen.
- fișa tehnică a autovehiculului, vizată de către Responsabilul Tehnic al competiției, care face doar inspecția tehnică vizuală.
- formularul (Fișa) de înscriere completat integral și corect (pe răspunderea concurenților) - dovada plății taxelor stabilite de organizator (în avans sau la fața locului): taxa sportivă sau taxa all inclusive, taxa pentru trial (în cazul echipajelor înscrise doar pentru această probă). Fișele de înscriere se completează NUMAI online, pe site-ul www.cnor-fras.ro.

Concurenții pot participa și punctează la toate etapele CNOR desfășurate pe parcursul unui an competițional.

Nu vor puncta în Clasamentul general sau individual concurenții care dețin licență sportivă emisă după jumătatea calendarului competițional.

Nu vor puncta în Clasamentul general sau individual concurentii, care dețin licență One-Event.
La înscriere, echipajele vor avea un singur număr de concurs (al pilotului) afișat pe mașină conform specificațiilor menționate în Anexa C(format numere de concurs și alte inscripționări). Numărul de concurs afișat pe mașină poate diferi de numărul licenței pilotului (anuală sau oneevent). Pentru sportivii clasați în anul anterior în Clasamentul CN pe primele 10 locuri, numerele de concurs sunt în funcție de locul ocupat de pilot în clasamentul general al clasei și se vor păstra pe tot parcursul sezonului competițional. Pentru restul sportivilor, inclusiv pentru cei care trec de la o clasă la alta, se vor aloca numere de concurs la clasa la care aceștia vor participa. Sportivii care doresc numere preferențiale (în afara celor deja alocate) sunt obligați să achite o taxă către FRAS conform normelor financiare FRAS.

Numărul de concurs va respecta cu strictete modelul și dimensiunile, fără a conține alte înscrisuri și/sau sigle/loggouri decât cele prezentate în Anexa C. Neîndeplinirea acestei condiții duce la penalizări pentru materiale publicitare conform Anexei D, ori de câte ori se constată.
Pentru diferențierea pe secțiuni (clase), organizatorul va pune la dispoziția concurenților sticker-e cu numele secțiunii - Extrem, Open, Standard A și B, scris cu negru pe fond roșu pentru Extrem, cu negru pe fond galben pentru Open, și negru pe fond albastru pentru Standard A și B, conform Anexei C. Numerele de concurs și stickerele se poziționează obligatoriu pe ușile laterale din față, la loc vizibil. Pe aripile față se amplasează și numele membrilor echipajului, pilot și copilot, funcțiile acestora, precum și grupele sanguine, conform Anexei C.

Numerele de concurs și sticker-ul cu numele echipajului format din pilot și copilot cu licență anuală, intră în responsabilitatea concurenților. Pentru sportivii cu licență “One Event”, numerele de concurs se pun la dispoziție din partea FRAS.

Pentru echipajele, care doresc să participe doar la Proba Superspecială (Trial), înscrierea se face în aceleași condiții ca și pentru echipajele care participă la etape. Se va respecta programul de înscriere (zi, interval orar) anunțat de organizator, și vor fi prezentate aceleași documente (menționate mai sus). Echipajele care posedă licențe anuale, se pot înscrie la proba Superspecială și în ziua desfățurării acesteia cu pană la 30 minute înaintea începerii competiției Superspeciale.

Concurenții vor pune la dispoziția organizatorilor, pentru materialul publicitar primit la înscriere, minim 50% din următoarele suprafețe ale mașinii: o lateral o capotă motor o parasolar o aripile din față (dacă există) Neaplicarea sau refuzul aplicării materialelor publicitare pe vehiculul de concurs duce la penalizări în conformitate cu Anexa D (Penalizări).

Materialele publicitare distribuite de organizator vor fi aplicate vizibil, obligatoriu pe suprafața exterioară a autoturismului, în conformitate cu prevederile Regulamentului. Autocolantele care depășesc suprafața minimă obligatorie impusă vor fi astfel poziționate încât să fie vizibile, dar să nu acopere eventualele materiale publicitare ale concurentului.

2. Startul

Ordinea de start pentru prima zi a unei etape din CN se stabilește prin una din următoarele metode (la alegerea organizatorului):
- Prolog, pe clase
- Start simultan, pe clase
- Pe baza clasamentului la zi în CN (dacă e cazul), respectiv în ordinea înscrierilor la respectiva etapă,pe clase.
- tragere la sorți publică, pe clase.

Înainte de înscriere, organizatorul are obligația de a anunța metoda de stabilire a ordinii de start în primul stagiu de traseu (prima zi).
Ordinea de start în următoarele stagii de traseu și Superspecială este dată de clasamentul parțial al competiției.
Ordinea de start în Proba Superspecială se stabilețte în funcție de clasamentul intermediar al etapei, la care se adaugă, în ordinea înscrierii, echipajele care participă numai la această probă.
Echipajele și sportivii se vor prezenta la start obligatoriu cu vechiculele spălate. În caz contrar vor fi penalizate conform Anexei D.

Pentru etapele, care au startul în alte locații decât în orașe și/sau în care nu există condiții pentru spălarea autovehiculelor, concurenții pot lua startul cu autovehiculele nespălate, cu excepția primei zile de concurs. În aceste cazuri, concurenții sunt obligați să fac vizibile cel puțin numerele de concurs.

Startul în etapă se dă de către un arbitru oficial CNOR la locul stabilit și anunțat de organizator, în ordinea și la ora anunțată, după ce, în prealabil, echipajelor li se înmânează Roadbook-urile și dispozitivul GPS cu track-ul de confirmare. Neprezentarea concurenților la start, la timp, duce la penalizări conform cu Anexa D.

3. GPS NAVIGARE

Navigare pe Roadbook cu track de confirmare

Fiecărui echipaj, format din pilot și copilot, i se va înmâna la start Roadbook-ul ân format standard pentru traseul de parcurs, aferent clasei la care concurează și track-ul de confirmare pe suport GPS fără hărți instalate. În Roadbook, arbitrul de la start va consemna: Numărul concurentului, Ora de start, numărul dispozitivului GPS și Timpul Maxim al stagiului de traseu. Formatul standard al Roadbook-ului este prezentat în Anexa E. Cerințele speciale din partea organizatorilor către concurenți (limitări, impuneri, tronsoane de legătură, etc) referitoare la o anumită poziție sau porțiune de traseu din roadbook vor fi specificate în mod obligatoriu la rubrica OBSERVAȚII. Mențiunile se vor face la poziția de roadbook la care se referă sau la poziția de început a porțiunii la care se referă (vezi Anexa E). Nerespectarea acestora se penalizează conform cu Anexa D.

4. Traseu

Neparcurgerea traseului, a probelor speciale și a probei superspeciale (cuantificată în timp) ca și nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a anexelor sale, a regulamentelor particulare și a celor de securitate, a limitărilor impuse de organizatori, comunicate concurenților, vor conduce la penalizări conform cu Anexa D, care cumulate, generează rezultatul final, respectiv clasamentele pe clase ale etapei.

Traseul stabilit de organizator se va desfășura preponderent pe următoarele tipuri de drumuri:
- forestiere - acces forestier
- agricole - acces agricol
- comunale și/sau sătești (cu limitare de viteză și respectarea legislației rutiere)
- județene (cu limitare de viteză și respectarea legislației rutiere)
- naționale (cu limitare de viteză și respectarea legislației rutiere)

4.1. Specificități

Etapele din CN sunt concursuri de două/trei zile, compuse din minim două stagii de traseu (zile de concurs) și o proba superspecială (trial). O etapă poate fi alcătuită din una sau mai multe secțiuni de navigare pe traseu cu cuantum x1 și una sau mai multe probe speciale cu cuantumuri diferite (x2, x3 sau x4), în funcție de dificultate.

Timpul realizat pentru o etapă rezultă din cumularea timpilor obținuți pe secțiunile de navigare de cuantum x1 și a Probelor Speciale cu diverse cuantumuri din ziua respectivă. Se consideră traseul parcurs numai pentru concurenții care reușesc să îl parcurgă integral, respectiv să treacă linia de SOSIRE exclusiv prin mijloace motorii proprii, în condițiile prezentului regulament, în timpul maxim impus de organizator. Probele speciale se vor cronometra separat.

Traseul competiției (etapei) este stabilit de către organizatori pentru fiecare clasă separat și trebuie parcurs în întregime de aceștia cu un autovehicul, care ăa corespundă clasei respective, conform Regulamentului.

Organizatorii au dreptul de a modifica traseul, inclusiv probele speciale în funcție de starea vremii sau de alte situații excepționale. Modificările vor fi aduse la cunoștința participanților înainte de începerea stagiului de traseu, sau în cazuri speciale, în timpul desfășurării concursului.

În cazuri foarte bine justificate, în special având ca scop siguranța concurenților, organizatorul poate opri concursul în orice moment. Arbitrul de traseu va consemna timpul fiecărui concurent la punctul de oprire.

Porțiunea de traseu rămasă pana la sosire va fi neutralizată înainte de a fi parcursă de primul echipaj ajuns la intrarea în ea.

Dacă acest lucru nu este posibil și pe portiunea neutralizată se afla deja unul sau mai multe echipaje, dincolo de punctul de oprire stabilit de organizator, la calculul punctajului se va lua în calcul porțiunea de traseu parcursă de către toți concurenții până la punctul în care organizatorul i-a oprit. Porțiunile parcurse mai departe doar de o parte dintre concurenți, înainte de oprirea concursului, dincolo de punctul de oprire, vor fi considerate în afara concursului. Acești concurenți vor fi anunțati de către organizator imediat, prin orice mijloace, despre oprirea concursului. Pentru aceștia, în absenta arbitrului, timpul de sosire în punctul de oprire a concursului va fi preluat din GPS-ul lor. Oprirea concursului de către organizator nu conduce la penalizări pentru traseu neparcurs, CP-uri ratate pentru concurenții opriți de organizator.

Datorită stilului diferit de conducere al echipajelor sau a condițiilor particulare de aderență precum și a liniei de parcurgere a poziției, pot apărea neconcordanțe între distanțele menționate în roadbook și distanța parcursă efectiv. Aceste diferențe (maximum de ordinul zecilor de metri) față de distanța din roadbook sunt considerate tolerante de măsurare acceptate și nu pot constitui obiectul unor reclamații din partea participanților. Distanța standard pentru calibrarea instrumentelor va fi obligatoriu de 1000 m, în sistemul GPS (fără abateri). Instrumentele de măsurare (tripmaster) vor fi calibrate după acest sistem de referință și intră în atribuțiile concurenților.

Organizatorul, prin reprezentanții săi, este obligat să anunțe tipul de bandă și culoarea specifică claselor în cazul în care marcajul este făcut cu spray-ul pe traseu și în probele speciale, înainte de startul etapei.

În cazul în care, porțiuni de traseu vor trece pe drumuri deschise circulației publice, parcurgerea acestora se va face cu respectarea prevederilor Codului Rutier în vigoare și a eventualelor mențiuni speciale din roadbook, pe răspunderea concurenților. În vederea verificării respectării limitărilor de viteză legale sau impuse de organizator prin mențiuni în roadbook, organizatorul va folosi înregistrările de pe aparatul GPS al echipajului.

Organizatorul este obligat să comunice concurenților amplasamentul porțiunii de traseu evidențiat mai sus, prin mențiuni pe roadbook sau la briefing-urile ce preced startul în fiecare etapă. Nerespectarea limitărilor impuse și comunicate concurenților duce la penalizări conform cuAnexa D. Porțiunea de traseu pentru care se stabilește limitare de viteza trebuie să fie de cel puțin 500 m, transpusă pe roadbook într-una sau mai multe poziții succesive, în caz contrar nu se va aplica penalizarea prevăzută în Anexa D.

Pe parcursul stagiilor de traseu și a probelor speciale, respectiv superspeciale, purtarea căștilor și a centurilor de siguranță este obligatorie.

Nerespectarea acestor condiții conduce la penalizări conf. Anexa D.

Pentru stagiile de traseu se vor stabili, după caz, timpii maximi de parcurgere (TM). Aceștia vor fi obligatoriu anunțați de către organizator la briefing și vor fi menționați în roadbook.

Pentru secțiunile de navigare, cu cuantum x1, fiecare minut petrecut în traseu reprezintă 1 punct de penalizare și poate fi fracționabil.

Nefinalizarea unei secțiuni de navigare de către un echipaj se penalizează conform Anexei D.

În caz de abandon, în afara penalizării aferente, conform Anexei D, se vor adăuga toate penalizările aplicate pentru porțiunea de traseu parcursă (ex: depășire viteză, părăsire traseu, etc).

În cazul în care, un echipaj nu ajunge la linia de sosire în TM, se consideră traseu neparcurs, cu penalizarea aferentă, conform Anexei D.

Orice abatere de la traseul stabilit de organizator este permisă, fără penalizări suplimentare, în limita a 100 m distanță stânga-dreapta față de track-ul organizatorului (track-ul de confirmare).

În acest sens, orice părăsire de traseu nu este luată în considerare dacă revenirea în traseu se face prin același loc prin care acesta a fost părăsit. Verificarea se va face prin suprapunerea track-urilor GPS al echipajului cu cel al organizatorului. Dacă revenirea în traseu se face prin alt loc, situat la o distanță mai mare de 100 m de punctul de părăsire se vor acorda penalizări conf. Anexei D.

Este permisă o abatere mai mare de 100 m față de track-ul organizatorului numai între acele poziții din roadbook pentru care s-a stabilit azimut.

Concurenții care părăsesc traseul în mod intenționat/fortuit au obligația de a anunța imediat ce este posibil, prin orice mijloace, organizatorul.

În cazul accidentării unui echipaj sau avarierii grave a unui autovehicul participant, toți concurenții din zonă sunt obligați, în conformitate cu codul rutier, să acorde ajutorul necesar, inclusiv transport de urgență pentru recuperarea în siguranță a echipajului, cel puțin până la sosirea oficialilor sau a echipei de salvare și să anunțe urgent organizatorul despre eveniment. Organizatorul poate acorda stop timp pentru aceștia, fie la cerere, fie din proprie inițiativă, după caz.

Organizatorul este obligat să recupereze, la cerere, sportivii abandonați, însă nu și vehiculele acestora. Organizatorul are dreptul să stabilească timpul și modul de recuperare a acestora și poate solicita plata serviciilor de recuperare, în baza unor estimări rezonabile.

Asistența tehnică în teren (ajutor din afară) este permisă pe parcursul stagiilor de traseu, dar nu pe parcursul Probelor speciale sau a Superspecialei sau a pauzelor/regrupărilor stabilite de Organizator (pentru masă sau neutralizări), în următoarele condiții :
- mașina de asistență tehnică va putea pătrunde pe traseu doar în caz de solicitare de intervenție, după anunțarea în prealabil a organizatorului (exclusiv director de concurs sau director de traseu la clasa respectivă). Ea se va deplasa la locul solicitării prin localizare cu coordonate GPS comunicate de echipajul de depanat.
- mașina de asistență aflată în deplasare sau în staționare pe traseu în vederea unei intervenții nu va bloca, obtura, limita, în nicio circumstanță, traseul sau libera trecere a concurenților.
- Intervenția tehnică nu se va desfășura pe traseul concursului. În funcție de situație, mașina de intervenție tehnică va ajuta înainte de orice concurentul să elibereze traseul și doar apoi va trece la intervenția tehnică, în afara traseului.

Nerespectarea oricăreia din condițiile de mai sus, se consideră manifestare nesportivă și va conduce la excluderea imediată din competiție a echipajului (descalificare), care a beneficiat de ajutorul din afară, prin decizia Comisiei Sportive a competiției.

Orice ajutor fizic, mecanic, tehnic sau logistic primit de către echipajul aflat într-o probă sportivă a etapei de CN, cu excepția Probelor speciale, a Superspecialei sau a pauzelor/regrupărilor stabilite de organizator (masă sau neutralizări), venit din partea unor concurenți, a spectatorilor, a echipei de asistență tehnică sau oricarei alte persoane neimplicate în proba sportivă respectivă la momentul acordării respectivului ajutor, se considera „ajutor din afară admis” și nu se penalizează. Ajutorul venit din partea organizatorului sau a arbitrilor este interzis și se penalizează cu descalificarea din competiție.

4.2. CP ( Check Point )

Pe traseu și în probele speciale pot exista puncte de control (CP).

CP-urile cu arbitru sunt amplasate obligatoriu în poziții de roadbook. Concurenții au obligația să oprească la semnalul arbitrului și să urmeze întocmai instrucțiunile acestuia. Trecerea concurenților prin CP-ul cu arbitru se va menționa de către acesta în foile de arbitraj. Lipsa trecerii printr-un CP cu arbitru se penalizează conform Anexei D.

Startul si sosirea sunt considerate CP-uri cu arbitru și ratarea lor se penalizează conform Anexei D.

4.3. GPS cu track de confirmare

Aparatul GPS, dat de către organizator, este obligatoriu și va fi folosit și pentru înregistrarea track-ului parcurs de către echipaj cu autovehiculul de concurs. Se penalizează încercarea de parcurgere a unei porțiuni din traseu cu piciorul, cu GPS-ul la persoană, în conformitate cu Anexa D.

Prin decizia organizatorului, pentru acuratețea monitorizării traseului parcurs de concurenți, se pot utiliza și Trackere (aparate de monitorizare GPS) atașate și sigilate pe mașinile de concurs de către organizator.

Trackul înregistrat va fi descărcat de către arbitrul oficial CNOR la finalul fiecărui stagiu de traseu și va fi comparat cu trackul organizatorilor în vederea acordării penalizărilor. Pe trackul organizatorilor se vor poziționa CP-urile fizice, în caz contrar nu se va aplica penalizarea prevăzută în Anexa D pentru lipsa trecerii concurenților prin CP.

Fiecare echipaj are obligația de a preda oficialilor, la SOSIRE, dispozitivul GPS primit la START.

Concurenților le revine deplina responsabilitate pentru funcționarea în bune condiții pe toată durata stagiilor de traseu, a GPS-ului ce se înmânează organizatorului la SOSIRE de stagiu, pentru a oferi posibilitatea descărcării track-urilor, în vederea verificării.

Calculul punctajelor și aplicarea penalităților se face pe baza track-ului înregistrat pe aparatul GPS pus la dispoziție de către organizator, iar în caz de contestație sau la solicitarea arbitrilor CNOR se va analiza și track-ul înregistrat de concurent pe un dispozitiv propriu.

5. Proba specială ( PS )

Prin proba specială (PS) se înțelege o porțiune de traseu cu grad de dificultate diferit (mai ridicat) față de restul traseului, care este specifică fiecarei clase în parte. Aceasta este marcată prin porți, jaloane și bandă, sau pe roadbook. Organizatorul trebuie să asigure marcaje și delimitări identice pentru trecerea fiecărui echipaj (inclusiv în cazul refacerii traseului între trecerea echipajelor).

PS trebuie parcursă contra cronometru. Cronometrarea PS se face la secundă. Parcurgerea PS se punctează diferit față de secțiunea de traseu propriu zis. Fiecare PS va avea un timp maxim de parcurgere (TM). Acesta va fi anunțat de către arbitrii, înainte de intrarea în PS, sau va fi menționat în roadbook și se va nota în foile de arbitraj.

În funcție de dificultate, există 3 categorii de PS: Quantum (Q) x 2, Quantum (Q) x 3 sau Quantum (Q) x 4. Quantumul fiecărei probe va fi specificat în roadbook (după caz). În traseu pot exista și sectiuni cu PS ce vor fi marcate în roadbook (după caz). Acestea nu pot fi mai multe de 4 pe tot parcursul unei etape.

Timpul de parcurgere a unei PS reprezintă intervalul de timp dintre intrarea și ieșirea din proba respectivă, măsurat la nivel de secundă, la care se cumulează și celelalte penalizări acordate în probă, după caz.

Timpul maxim stabilit de organizator (TM) pentru parcurgerea Probei Speciale se modifică dacă timpul primului echipaj care iese din PS (fără a suferi defecțiuni tehnice) este mai mare cu cel puțin 15% față de timpul stabilit inițial (față de TM). TM va fi majorat cu același procentaj cu care a fost depășit timpul stabilit inițial, rotunjit în plus la minut.

TM nu poate fi mai mare de 15 min dacă PS are quantum 2, 10 min dacă are quantum 3 și 7,5 min dacă are quantum 4.

Distanța dintre jaloanele unei porți este de minim 2,50 m măsurați pe orizontală și cu raza de minim 5,00 m în curbe, pe linia exterioară.

Pentru a evita blocarea traseului în PS, la expirarea TM stabilit de către organizator, cronometrarea încetează, iar echipajul în cauză va fi evacuat din probă și va fi penalizat pentru TM. La solicitarea expresă a organizatorului, concurenții, aflați în stop timp pentru intrarea în PS, au obligația de a ajuta la evacuarea echipajului blocat în PS.

6. Sosirea

Pentru fiecare echipaj, traseul este considerat finalizat (parcurs) doar dacă echipajul îl parcurge integral și trece linia de sosire prin mijloace tehnice proprii. Pentru echipajele care parcurg porțiuni de traseu, respectiv trec linia de sosire cu autovehiculul tractat sau împins, se va considera traseu neparcurs și se vor aplica penalitățile aferente (conf. Anexei D).
Sosirea este considerată CP și, în cazul ratării, se penalizează ca orice CP lipsă dintr-o secțiune neparcursă.
La sosirea din traseu participanții sunt obligați să predea imediat roadbook-ul și GPS-ul arbitrului, care înregistrează sosirea din traseu. Ora de sosire, care va fi înregistrată, va avea forma de oră, minut, secundă.
Nepredarea roadbook-ului către arbitrul care consemnează sosirea, în maxim 15 min de la terminarea traseului, se penalizează conform Anexei D.
Nepredarea aparatului GPS către același arbitru, care consemnează sosirea, în maxim 15 min de la terminarea traseului, se penalizează conform Anexei D.
În cazul în care, se constată desigilarea aparatului, se aplică penalizări conform Anexei D.
În caz de abandon, concurenții, în mod obligatoriu vor anunța imediat organizatorul, prin orice mijloace, și vor nota pe foaia de arbitraj din roadbook poziția din roadbook și ora la care se declară abandonul. Dacă, la sosirea în tabără, hotel, bivuac, nu se anunță organizatorul în maxim 15 minute, echipajul în culpă va fi exclus din competiție.

7. Proba Superspecială - TRIAL

Este o probă sportivă constând în porțiunea de teren delimitată prin bandă și/sau jaloane și/sau porți, specifică fiecărei clase în parte, având un grad de dificultate mai ridicat decât Proba Specială.
Proba Superspecială (Trial) va fi organizată, de regulă, într-un loc accesibil publicului larg și are, în general, menirea de a promova evenimentele de off-road și de a asigura vizibilitate pentru sponsorii competiției.
Proba va fi una de scurtă durată (maximum 10 minute – prin responsabilitatea organizatorului), dar foarte tehnică și spectaculoasă. Pentru calculul punctajelor, unitatea de timp etalon este secunda, departajarea echipajelor se face la sutimi de secundă. Cronometrarea se face la proba superspecială prin metode electronice.
Organizatorul are obligația de a anunța Timpul Maxim al probei (TM) la ședința tehnică. Timpul

maxim stabilit de organizator (TM) se modifică dacă timpul primului echipaj, care iese din probă (fără a suferi defecțiuni tehnice) este mai mare cu cel puțin 15% față de timpul stabilit inițial (TM). TM va fi majorat cu același procentaj cu care a fost depășit timpul stabilit inițial, rotunjit în plus la minut.
Traseul va fi delimitat prin jaloane, benzi sau porți. Benzile se pot prinde numai de jaloane sau de copaci. Nu este permisă prinderea unei benzi de tufiș. Nu este permisă prinderea unei benzi de un capac pe care se face o întoarcere. Distanța dintre jaloanele unei porți este de minim 2,50 m măsurați pe orizontală și cu rază de minim 5,00 m în curbe, pe linia exterioară.
Organizatorul trebuie să asigure marcaje și delimitări identice pentru fiecare echipaj (în cazul refacerii traseului între echipaje).
Organizatorul are obligația de a parcurge Superspeciala demonstrativ, cronometrat, cu un vehicul ce corespunde clasei respective, înainte de startul primului echipaj.
Proba Superspecială are cuantum x5, iar punctarea se face conform Anexei D (la sutimi de secundă).
După expirarea timpului maxim, cronometrarea va fi întreruptă, iar echipajul va fi evacuat de pe traseu. La solicitarea expresă a organizatorului, concurenții aflați în așteptare pentru intrarea în TRIAL, au obligația de a ajuta la evacuarea echipajului blocat.
Depășirea timpului maxim se penalizează conform Anexei D și anulează celelalte penalizări obținute pe parcursul realizării Trialului până la expirarea TM (benzi rupte, jaloane etc.)
Proba superspecială generează un clasament separat și nu se cumulează cu punctajul din stagiile de traseu. În urma acestui clasament, sportivii obțin puncte numai pentru Campionatul Național de Trial.

8. Clasamente

După terminarea fiecărei zile de concurs (stagiu de traseu), arbitrii oficiali CNOR vor face public clasamentul cu cel puțin 180 minute înaintea următorului start. Clasamentul parțial va fi și ordinea de start în stagiul următor.

Clasamentul final al competiției se va stabili prin cumularea punctajelor obținute de fiecare echipaj.

În cazul penalităților aplicate echipajelor și care apar menționate în afișajul Clasamentelor, arbitrii au obligația de a menționa, pe scurt, și motivația penalizărilor.

Pentru fiecare etapă a CN vor exista două clasamente separate:
1. Clasamentul etapei, pentru fiecare clasă la categoria TROPHY.

2. Clasament pentru Superspecială (Trial), pentru fiecare clasă.
În cazul în care, după terminarea competiției se constată că rezultatele sunt eronate, prin autosesizare, în urma unei contestații sau prin sesizarea Observatorului CNOR, clasamentul poate fi modificat de către Comisia Naționala de Off Road în termen de maxim 9 zile de la încheierea competiției, aceasta modificare fiind făcută de către membrii executivi ai Comisiei Naționale de Offroad. Vicierea intenționată a rezultatelor sau a clasamentului de către organizatori, alte persoane oficiale sau sportivi, se sancționează cu amendă li/sau alte măsuri disciplinare, după caz, prin decizia CNOR.
Fiecare etapă inclusă în Calendarul competițional anual oficial, va conta în Clasamentul Campionatului Național de Off Road. Fiecare probă Superspecială (TRIAL) va conta în Clasamentul General National de Trial. Deasemenea, se punctează în Clasamentul General Național de Superspecială și evenimentele oficiale de tip “Trial Urban”
Clasamentul General al Campionatului Național de Off Road, respectiv Clasamentul General Național pentru Superspecială (Trial), se fac separat pentru piloți și copiloți, prin cumularea punctelor obținute de aceștia în clasamentele etapelor individuale.
Punctajul este determinat de locul ocupat în clasamentul etapei. Astfel: locul 1. – 30 puncte, locul 2. – 25 pct, locul 3. – 20 pct, locul 4. – 18 pct, locul 5. – 16 pct, locul 6. – 14 pct, locul 7. – 12 pct, locul 8. – 10 pct, locul 9. – 9 pct, locul 10. – 8 pct, locul 11. – 7 pct, locul 12. – 6 pct, locul 13. – 5 pct, locul 14. – 4 pct, locul 15. – 3pct.
Echipajele descalificate nu primesc puncte nici în clasamentul etapei și nici în clasamentul general.
În cazul în care, în clasamentul final al unei etape există mai multe echipaje ce se plasează pe același loc, toate echipajele respective primesc punctajul aferent locului respectiv. Următorul echipaj ocupă locul calculat după formula X+N unde X este locul pe care se află mai multe echipaje, iar N este numărul de echipaje care împart acel loc.
Exemplu: Daca există 3 echipaje pe locul 4, următorul echipaj se va plasa pe locul 7 obtinând punctajul pentru locul 7.
Fiecare participant în Campionatul Național punctează la toate etapele CN.
Pentru realizarea clasamentului general (inclusiv cel pentru Superspecială - Trial) se iau în considerare cele mai bune N-3 rezultate dacă N>=8, N-2 dacă N=7 sau N-1 dacă N<=6 ca și număr de puncte unde N este numărul total de etape din anul competițional.
Sportivii străini, care participă la competițiile organizate sub prezentul regulament, acumuleză puncte în cadrul Campionatului Național, la fel ca și sportivii români.
În caz de egalitate de puncte între doi sau mai mulți concurenți, departajarea se face în funcție de numărul locurilor superioare ocupate în clasamentele etapelor CN, astfel: se verifica

numărul de clasări pe locul 1. în etapele CN. Sportivul cu mai multe clasări pe locul 1. este desemnat ca ocupant al locului superior în cadrul clasamentului general.
În cazul în care ambii sportivi în cauză au un număr egal de clasări pe locul 1. se trece la analiza clasărilor pe locul 2., după același principiu, apoi la analiza clasărilor pe locul 3., s.a.m.d. Dacă egalitatea persistă și după numărul total de etape unde se punctează, se ia în considerare cea mai bună clasare din etapele la care nu au punctat. Dacă egalitatea persistă în continuare, se aplică aceași procedură de calcul până la epuizarea numărului total de etape. Dacă nici prin epuizarea tuturor etapelor nu se realizează departajarea concurenților, atunci ambii concurenți ocupă aceeași poziție în clasamentul general, iar poziția următoare nu se acordă. Clasamentul General al Campionatului Național de Offroad-Trophy, respectiv Clasamentul General Național pentru Superspecială (Trial) reprezintă rezultatul cumulului punctajelor oficiale, transmise de către arbitrii oficiali CNOR desemnați, imediat după terminarea etapei și pe baza deciziilor luate urmare a rapoartelor observatorilor prezenți la competiție.
În Clasamentul General Național pentru Superspecială nu punctează decât echipajele, care s-au înscris în competiție conform prevederilor Regulamentului și care parcurg întregul traseu de Superspecială prin forțe proprii, înainte de expirarea Timpului Maxim stabilit.
Membrii cluburilor organizatoare de etape pot participa și puncta în Clasamentul Campionatului Național de Off Road la etapele organizate de aceste cluburi, cu condiția ca aceștia să nu fi participat sub nicio formă la organizarea competiției și să nu beneficieze de nicio formă de sprijin discret (orice informații utile din teren) din partea altor membrii ai clubului organizator din care fac parte. Membrii cluburilor organizatoare, care nu respectă aceste condiții vor fi excluși imediat din competiție și vor fi subiect al unor sancțiuni CNOR, după caz.
Clubul organizator își asumă întreaga responsabilitate a asigurării fair-play-ului sportiv între concurenții proprii și ceilalți sportivi, orice act contrar conducând la excluderea competiției din calendarul sportiv al anului următor și alte sancțiuni, după caz, prin decizia CNOR.
La finalul anului competițional se realizează Clasamentul General al Cluburilor de Offroad, prin cumularea punctelor obținute de toți sportivii afiliați fiecărui club, ca urmare a participării acestora la etapele din Campionatul Național de Offroad, cuprinse în Calendarul oficial. Punctează doar sportivii cu licență anuală. Punctele se iau în considerare doar din momentul în care s-a eliberat licența anuală. Nu vor puncta în Clasamentul general sau individual concurenții, care dețin licență sportivă emisă după jumătatea calendarului competițional.
La întocmirea Clasamentului General al Cluburilor de Offroad nu se iau în considerare punctele obținute în Campionatul de Trial (Superspecială) de către sportivii afiliați cluburilor. Sportivii cu licență “one Event” nu punctează pentru clasamentul general al cluburilor. Licențele “one event” nu se pot transforma în licență anuală prin achitarea diferenței.

9. Contestații

Contestații de natură sportivă sau cu referire la probleme tehnice și de organizare pot fi depuse după încheierea fiecărui stagiu de traseu. Termenul limită de depunere este cel târziu înaintea startului în stagiul de traseu următor. Se iau în considerare numai contestațiile în formă scrisă, ce au fost înmânate împreună cu taxa aferentă, unuia dintre Arbitrii oficiali FRAS, desemnați de CNOR la competiția în cauză.

Contestațiile pentru Proba Superspecială (Trial) se pot depune în maxim 15 min de la afișarea clasamentului. Comisia sportivă a competiției trebuie să raspunda în maxim 30 minute de la depunerea contestației.

Taxa pentru fiecare contestație, care se plătește la depunerea acesteia, este de 450 lei. Nu se admit contestații colective și/sau cumulative.

Soluționarea contestațiilor se face de către Comisia Sportivă a competiției (punctaje, clasamente, penalizări). Soluționarea pozitivă a contestației implică restituirea taxei de contestație. Comisia sportivă va răspunde în scris la toate contestațiile, în termenul prevăzut în prezentul Regulament. Organizatorii trebuie să răspundă ăn scris cu minim 45 min înaintea următorului start. Sportivii, care nu sunt satisfăcuți de deciziile date de Comisia Sportivă a competiției se pot adresa Comisiei Naționale de Off Road în termen de 3 zile de la festivitatea de premiere și ulterior, după primirea răspunsului oficial al acesteia, comisiilor de resort din cadrul FRAS (comisia de disciplină, comisia de competiții și comisia de apel).

10. Festivitatea de premiere

La sfârșitul fiecărei etape se va organiza o festivitate de premiere, în cadrul căreia se vor înmâna diplome/cupe și premii participanților, iar restul sportivilor vor primi diplome de participare. Echipajelor clasate pe locurile I., II. și III., li se vor înmâna cupe și diplome.

Echipajele clasate pe locurile I., II. și III., au obligația de a participa la conferința de presă de la finalul competiției, în caz contrar, comportamentul lor va fi analizat de către comisia de disciplină CNOR.

Pentru câștigătorii probei Superspeciale (TRIAL) (locul 1., 2. și 3.), pentru fiecare clasă, organizatorii vor înmâna de asemenea diplome și/sau cupe.

Organizatorii își păstrează dreptul de a onora cu diplome/cupe cu caracter special echipajele cu comportament deosebit pe parcursul competiției (ex. Cupă/diplomă de fair play), instituțiile sau persoanele fizice cu un aport determinant în organizarea sau desfășurarea competiției.

Ceremonia anuală de decernare a cupelor și titlurilor de campioni naționali, la sfârșitul Campionatului Național de Offrod, atât la Clasamentul General cât și pentru Clasamentul General la Superspecială se va face în cadrul Galei Campionilor, organizată în cadrul FRAS, după încheierea ultimei etape din Calendarul competițional.

11. Monitorizare competiție

Toate competițiile care se desfășoară sub prezentul regulament, vor fi monitorizate direct de către Comisia Naționala de Off Road printr-un reprezentant executiv desemnat ca Observator CNOR. Acesta are următoarele atribuții:
- va urmări respectarea îndatoririlor ce revin organizatorului din Caietul de Sarcini-etape;
- va monitoriza desfășurarea competiției în toate aspectele ei;
- va participa la deciziile care se iau în cadrul Comisiei Sportive a competiției, neavând drept de vot;
- va semnala de urgență Directorului de concurs orice aspect al competiției care nu concordă cu Regulamentul Sportiv Cadru în vigoare, cu Regulamentul Particular sau Planul de Securitate ori Caietul de Sarcini al organizatorului, cu normele generale ale fair-playului sportiv sau protecției mediului, în vederea remedierii pe loc a acestora;
- poate dispune întreruperea competiției până la rezolvarea aspectelor neconforme semnalate sau chiar anularea competiției;
- va întocmi Raportul observatorului pe care îl va transmite la CNOR (în format electronic și original semnat) și la Directorul de concurs (în format electronic) în termen de 3 zile de la încheierea competiției. CNOR va soluționa toate contestațiile care privesc clasamentele și punctajele, fiind forul suprem decizional în interpretarea prezentului regulament.

12. ANEXE

1. Anexa A – Dotările vehiculelor și normele de securitate
2. Anexa B – Norme privind construcția de Roll Cage
3. Anexa C – Numerele de concurs și alte inscripționări
4. Anexa D – Penalizări
5. Anexa E – Roadbook